Institutul Internațional Pentru Drepturile Omului (IIDO)a fost înființat prin Hotărârea Senatului Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” nr. 19 din 4 aprilie 2011.

Înființarea Institutului Internațional pentru Drepturile Omului (IIDO) a avut  drept scop cercetarea ştiinţifică, participarea la programe de cercetare ştiinţifică naţionale, europene şi mondiale în domeniul drepturilor omului, dar și în domeniul dreptului și științelor administrative în general, precum şi cooptarea în activităţile sale a cât mai multor persoane din domenii cât mai variate, pentru cunoaşterea şi cercetarea ştiinţifică a principiilor dreptului, drepturilor omului și științelor administrative.

Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului (IIDO) cooperează cu toate structurile de cercetare din cadrul Universităţii şi integrează în structura sa cercetători, cadre didactice, personalităţi din ţară şi din străinătate, specialişti din instituţii publice şi private din România sau din străinătate, studenţi şi masteranzi în programe de cercetare ştiinţifică.

Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului (IIDO) funcţionează ca structură universitară de studii şi cercetare distinctă, fără personalitate juridică, în cadrul Universităţii.

Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului (IIDO), este organizat şi funcţionează pe principiul non-profit, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care reglementează activitatea de cercetare, precum și cu dispozițiile cuprinse în Carta Universitară, și în celelalte regulamente ale Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din București. În orice act, scrisoare, anunţ, publicaţie emanând de la Institut se va menţiona pe lângă antetul Universităţii, denumirea Institutului cu sigla sa.

În cadrul Institutului Internaţional pentru Drepturile Omului (IIDO) pot fi înființate colective sau echipe de cercetare pentru realizarea unor proiecte știintifice ale Institutului, conduse de un coordonator de proiect propus de Director cu avizul Consiliului Stiintific și aprobarea Rectorului Universității Creștine Dimitrie Cantemir (UCDC).

Colectivele sau echipele de cercetare sunt formate din cadre didactice ale Universitatii și alti specialiști recunoscuți pentru activitatea lor știintifică și care dețin titlul de doctor în stiinte sau se afla în stagiu de doctorat.

Raporturilejuridice ale Directorul Institutului Internaţional pentru Drepturile Omului (IIDO) cu Universitatea sunt stabilite pe baza de contract individual de muncă, cu respectarea legislatiei în vigoare, precum și a celorlalte regulemante ale Universității Creștine Dimitrie Cantemir (UCDC).

Domeniul de activitate cuprinde:

a) activităţi de cercetare fundamentală în domeniul drepturilor omului;

b) activităţi de promovare şi diseminare a drepturilor omului aşa cum sunt ele consacrate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, precum şi în alte documente internaţionale;

c) cercetări şi studii privind legislaţia naţională actuală în domeniu şi elaborarea unor propuneri de lege ferenda;

d) organizarea de seminarii, mese rotunde cu profesorii de specialitate, traininguri pe teme ce ţin de obiectivele specifice de cercetare;

e) organizarea de conferinţe, simpozioane publice pe teme aflate în preocupările institutului;

f) derularea unor programe de cooperare cu instituţii de învăţământ şi cercetare sau personalităţi ştiinţifice şi culturale din ţară şi din străinătate;

g) colaborarea cu instituţii publice sau persoane juridice de drept privat pe proiecte de interes comun;

h) editarea de publicaţii pentru promovarea cercetării proprii şi a dezbaterilor ştiinţifice organizate de institut;

i) valorificarea publicaţiilor proprii şi ale cercetărilor şi proiectelor realizate;

j) educarea şi implicarea tinerilor în promovarea drepturilor omului;

k) orice activitate şi orice operaţiune necesară realizării obiectului de activitate.

 

Pentru realizarea acestor activităţi, Institutul a încheiat, prin Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” protocoale de cooperare cu respectarea normelor legale în materie, cum este și Protocolul de colaborare încheiat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului.