Instructiuni privind redactarea:

INSTRUCȚIUNI DE REDACTARE PENTRU PUBLICAREA MATERIALELOR ÎN REVISTA DE  DREPT PUBLIC

            Materialele destinate publicării se transmit de către autori numai pe suport electronic la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Dimensiunile materialelor transmise spre publicare nu pot depăși 4,000 de semne (acest material are 845 de semne.

            Materialele trimise spre publicare trebuie culese integral (deci atât textul, cât și notele de subsol), exclusiv la două rânduri si cu același corp de litera (așadar, notele nu se culeg cu litera având un corp mai mic).

            In dreapta si in stânga fiecărei pagini culese se lasă spațiu alb de 2,5 cm.

            In cuprinsul materialului, cu excepția titlului acestuia, textul si notele de subsol se culeg cu litera obișnuită, iar, când este cazul, fie cu litera cursiva/italica, fie subliniat. Nici in text, nici in notele de subsol nu sunt permise cuvinte sau fraze culese (scrise) cu caractere aldine/bold ori integral cu MAJUSCULE (verzal).

            Indicarea oricăror acte normative se face numai prin numărul și anul apariției, fără a se indica si ziua adoptării (de pilda, Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, iar nu Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004).

            Nu se scrie v. ori vezi, ci numai a se vedea.

            Denumirile oricăror instituții (persoane juridice) romane (de pilda: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii) se scriu întreg, fiind interzise prescurtările (M.F.P.; M.J.; C.S.M. etc.). Prin excepție se pot prescurta: O.N.U.; U.E.; N.A.T.O. 

            In notele de subsol prenumele autorilor se scrie numai cu inițiala (inițialele), iar numele acestora se scrie complet, dar niciodată cursiv/italic, subliniat ori cu MAJUSCULE (afară, evident, de prima literă).

            Dacă sunt doi-patru autori ai unei lucrări, se trec toți, despărțiți prin virgulă (nu prin conjuncția ”și”). De pildă: C. Stătescu, C. Bîrsan; S. Ghimpu, I. T. Ștefănescu, S. Beligrădeanu, Gh. Mohanu.  Daca sunt mai mult de patru coautori, se scrie, după caz, numai numele primului si in continuare s.a. ori (daca exista) numele autorului coordonator.

            Denumirea (titlul) cărților (volumelor) sau a articolelor publicate in reviste de specialitate - romanești sau străine - se scrie integral (fără prescurtări ori eliminări de cuvinte) fie cursiv/italic, fie subliniat.

            Daca titlul este într-o limbă străină se scrie în această limbă.

            Toate publicațiile (revistele de specialitate) se culeg cu titlul integral si intre ghilimele, fiind interzisa orice prescurtare.

De pildă:

-        "Monitorul Oficial al României", partea I, nr. 145 din 17 februarie 2005 (nu M. of. nr. 145/2005);

-        "Dreptul" nr. 3/2005, p. ...

-        "Revista română de drept" nr. 6/1985, p. ...;

-        "Revue trimestrielle de droit civil" nr. 1/2004, p. ...;

-        "Journal officiel des Communautes Europeennes" L 257 din 19 octombrie 1968 (nu J.O.C.E.);

-        "Jurnalul oficial al Uniunii Europene" L 15 din 20 ianuarie 2009.

             In cazul referirilor la Culegerea de jurisprudență a Curții de Justiție a Comunităților Europene, in cazul primei citări (dintr-un articol) se pune denumirea completă a culegerii amintite, și anume: "Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice", urmată de an și pagina. In citările subsecvente (din același articol) se trece doar "Recueil ...", urmat de anul culegerii si pagina.

             Denumirile editurilor române ori străine se scriu complet, nu prescurtat.

De pilda: Editura (nu Ed.) All Beck; Editura Lumina Lex, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence (nu L.G.D.J.) etc.

            Modul de citare al volumelor (cărților) este următorul: inițiala prenumelui și numele, titlul exact si complet (scris cursiv/italic ori subliniat, denumirea editurii, localitatea de apariție, anul, pagina). De pildă, V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, Editura Humanitas, București, 2004, p. 189.

            La volumele scrise de mai mulți autori și, în care, la fiecare capitol (titlu, parte etc.) este nominalizat autorul, citarea se face astfel (exemple): C. Stătescu, Fapta ilicită cauzatoare de prejudiciu, ca izvor de obligații (Răspunderea civila delictuală), în "Drept civil. Teoria generala a obligațiilor" de C. Stătescu, C. Bîrsan, Editura All Beck, București, 1999, p. 121 și urm.

            Culegerile de decizii ale fostului Tribunal Suprem, ale fostei Curți Supreme de Justiție și ale actualei Înalte Curți de Casație si Justiție se citează astfel:

-   Culegere de decizii (cu indicarea anului). De pilda: Culegere de decizii 1985, p. 27;

-   Curtea Supremă de Justiție, S. civ., dec. nr. 714/1999, in Buletinul jurisprudenței 1999, p. 105;

-   Înalta Curte de Casație si Justiție, S. pen., dec. nr. 6100/2003, în Buletinul jurisprudenței 2003, p. 735.

             Notele de subsol se numerotează în continuare (iar nu începând cu nota 1 la fiecare pagină).

                        Conform Legii nr. 8/1996, acceptarea de către redacție a materialelor trimise spre publicare semnifică încheierea valabilă a contractului de editare; conform acestui contract, autorul cesionează cu titlu exclusiv dreptul de reproducere și difuzare a operei sale.

            Contractul de editare se reziliază de drept dacă, pană la data efectuării corecturii finale a numărului de revista, au survenit modificări legislative importante cu influență asupra conținutului problematicii tratate.

Director IIDO

Conf. univ. dr. Agata Mihaela Popescu